Privacy statement - Nieuwetijdsgenezen

Ga naar de inhoud

Privacy statement

Formele zaken
Uw privacy:
Wij vinden het erg belangrijk dat u weet hoe wij met uw gegevens omgaan, zodat u weet dat die bij ons in goede handen zijn.

Wie zijn wij?
Wij zijn Nieuwetijdsgenezen, bestaande uit Peter Langendijk en Wieke Kroijenga. Wij zijn getrouwd en geven ieder afzonderlijk en/of samen allerlei behandelingen. Wieke werkt daarbij onder supervisie van Peter. Peter is de eindverantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens.
Zijn uw gegevens
in vertrouwde handen?
Wij gebruiken uw persoonsgegevens helemaal in overeenstemming met de wettelijke voorschriften die hiervoor gelden. Deze zijn geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG, een Europese privacyregelgeving).
Waarom willen
wij uw gegevens?
Als u door ons behandeld wilt worden, willen we graag een aantal persoonsgegevens van u hebben. Wij gebruiken deze gegevens om:

  • U op te nemen in ons systeem, zodat wij kunnen factureren en een medisch dossier kunnen bijhouden,
  • Contact met u op te kunnen nemen om bv. afspraken te maken of te verzetten,
  • Bij te houden welke behandelingen u al heeft gehad en de eventuele bijzonderheden daarbij, zodat vervolgbehandelingen goed kunnen worden afgestemd.
Welke gegevens
zijn dit?
Voor de facturering en de contacten hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

  • Uw naam, adres en woonplaats (NAW gegevens),
  • Uw e-mailadres en/of telefoonnummer.

Voor het medisch dossier en de kwaliteit van de zorg die wij aan u verlenen zijn dit:

  • Uw oorspronkelijke klacht,
  • Het doel wat u graag wilt bereiken,
  • De soorten behandelingen die u van ons heeft gehad,
  • Eventuele bijzonderheden die daarbij aan de orde zijn gekomen.

Er worden alleen direct door uzelf verstrekte gegevens gebruikt en eventuele opmerkingen voortkomend uit de behandelingen. Er worden geen indirecte gegevens uit andere bronnen verzameld, zoals via internet of van derden.
Medisch dossier:Op grond van de WGBO zijn wij verplicht om per cliënt een medisch dossier bij te houden. Over het algemeen staat hier bij ons niet meer in dan hier boven opgesomd, maar we willen het toch even vermelden.
Contacten:
Veel contacten tussen u en ons verlopen telefonisch of per e-mail. Telefoongesprekken worden nooit opgenomen of anderszins geregistreerd. E-mails worden wel bewaard.
Beveiliging van
uw gegevens:
Wij hebben passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en om misbruik daarvan te voorkomen. Zo is deze website bv. beveiligd, zodat u uw gegevens zonder risico kunt invullen en versturen, zijn er - op de facturen na - geen papieren documenten, is de fysieke en digitale toegang tot de administratie beveiligd, zijn er back-ups geregeld en gebruiken we digitale encryptie voor alle mogelijk gevoelige bestanden. Wij hebben ook een geheimhoudingsplicht uit hoofde van ons beroepsgeheim.
Bewaartermijn:Uw gegevens worden conform de wet WGBO gedurende 15 jaar bewaard. Als die periode is verstreken, of als u daar eerder om vraagt, worden alle persoonlijke gegevens, inclusief het bijbehorende e-mail verkeer, gewist.
Derden:
Wij verstrekken uw gegevens onder geen enkele voorwaarde aan derden en hebben ook geen koppelingen met (computer)systemen van derden.
Cookies:Wij gebruiken geen cookies op onze website.
Uw rechten:
U heeft ten alle tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. In dat geval kunt u ons het beste even een e-mail sturen. U krijgt dan van ons binnen een week een overzicht van al uw gegevens, zodat u kunt bepalen wat u daar mee wilt. Indien u daar prijs op stelt en wij het er samen over eens zijn dat dit een zinvolle wijziging is, passen wij de inhoud aan, of verwijderen we uw gegevens.
Nieuwe ontwikkelingen:
Dit privacystatement is voor het laatst aangepast op 21-03-2019. De tekst hiervan kan door ons worden aangepast, wanneer nieuwe ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. Dit kan bv. als de privacywetgeving of onze manier van werken verandert. Het is daarom verstandig om deze tekst af en toe na te lezen.
Klachten:Indien u klachten heeft n.a.v. deze website, kunt u die schriftelijk indienen bij Nieuwetijdsgenezen, t.a.v. P.J. Langendijk. Voor adresgegevens: zie Contact.
Zijn er nog
vragen?
Heeft u nog vragen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens om gaan? Stuur ons dan even een e-mail.

.

Terug naar de inhoud